Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясаты
1. Жалпы жоболор

Ушул жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясаты 27.07.2006-ж. №152-ФЗ «Жеке маалыматтар жөнүндө» Федералдык мыйзамдын (мындан ары – Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзам) талаптарына ылайык түзүлгөн жана жеке маалыматтарды иштеп чыгуу тартибин жана "Ситроникс" АК (мындан ары – Оператор) көргөн жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыздоо боюнча чараларды аныктайт.
1.1. Оператор өзүнүн ишмердүүлүгүн ишке ашыруунун эң маанилүү максаты жана шарты катары анын жеке маалыматтарын иштетүүдө адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин сактоону, анын ичинде жеке турмуштун кол тийбестигине, жеке жана үй-бүлөлүк сырга болгон укуктарын коргоону белгилейт.
1.2. Оператордун ушул жеке маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча саясаты (мындан ары – Саясат) Оператор https://sitronics-electro.com/ веб-сайтына кирген адамдар жөнүндө алышы мүмкүн болгон бардык маалыматка карата колдонулат.

2. Саясатта колдонулган негизги түшүнүктөр

2.1. Жеке маалыматтарды автоматташтырылган иштеп чыгуу – эсептөөчү техника каражаттарынын жардамы менен жеке маалыматтарды иштеп чыгуу.
2.2. Жеке маалыматтарды бөгөттөө – жеке маалыматтарды иштеп чыгууну убактылуу токтотуу (эгерде иштеп чыгуу жеке маалыматтарды тактоо үчүн зарыл болгон учурлардан тышкары).
2.3. Веб-сайт – https://sitronics-electro.com/ тармактык дареги боюнча интернет тармагында алардын жеткиликтүүлүгүн камсыздаган, графикалык жана маалыматтык материалдардын, ошондой ЭЭМ программаларынын жана маалыматтар базасынын жыйындысы.
2.4. Жеке маалыматтардын маалыматтык системасы - жеке маалыматтардын маалыматтык базасында камтылган жана аларды иштеп чыгууну камсыздаган маалыматтык технологиялардын жана техникалык каражаттардын жыйындысы.
2.5. Жеке маалыматтарды ээсиздендирүү – анын жыйынтыгында кошумча маалыматты колдонуучу жеке маалыматтардын конкреттүү Колдонуучуга же башка жеке маалыматтардын субъектине таандыктыгын аныктоо мүмкүн болбогон иш-аракеттер.
2.6. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу – жеке маалыматтар менен автоматташтыруу каражаттарын пайдалануу менен же пайдалануусуз жасалган аракет (операция) же аракеттердин (операциялардын) жыйындысы, анын ичинде жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), алуу, пайдалануу, берүү (жайылтуу, берүү, жетүү мүмкүндүгү), ээсиздендирүү, бөгөттөө, өчүрүү, жок кылуу.
2.7. Оператор – жеке маалыматтарды иштеп чыгууну уюштурган жана (же) ишке ашырган, ошондой эле жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максатын, иштелип чыга турган жеке маалыматтардын курамын, жеке маалыматтар менен жасалуучу иш-аракеттерди (операцияларды) аныктаган мамлекеттик орган, муниципалдык орган, юридикалык же жеке жак.
2.8. Жеке маалыматтар - https://sitronics-electro.com/ веб-сайтынын белгилүү бир бир Колдонуучусуна түз же кыйыр тиешелүү болгон маалымат.
2.9. Жеке маалыматтар субъекти тарабынан жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтар – жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда каралган тартипте жайылтуу үчүн жеке маалыматтар субъекти тарабынан уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берүү аркылуу жеке маалыматтар субъекти тарабынан чектелбеген адамдар тобуна жетүү мүмкүндүгү берилген жеке маалыматтар (мындан ары- жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтар).
2.10. Колдонуучу – https://sitronics-electro.com/ веб-сайтына кирген адам.
2.11. Жеке маалыматтарды берүү - жеке маалыматтарды белгилүү бир адамга же адамдардын тобуна ачыкка чыгарууга багытталган иш-аракеттер.
2.12. Жеке маалыматтарды жайылтуу - жеке маалыматтарды аныкталбаган адамдардын тобуна ачыкка чыгарууга (жеке маалыматтарды берүү) же чектелбеген адамдар тобун жеке маалыматтар менен тааныштырууга багытталган иш-аракеттер, анын ичинде жеке маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында ачыкка чыгаруу, маалыматтык-телекоммуникациялык тармактарда жайгаштыруу же кандайдыр бир башкача жол менен жеке маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүн берүү.
2.13. Жеке маалыматтарды чек ара аралык берүү – чет мамлекеттин аймагында жеке маалыматтарды чет мамлекеттин бийлик органына, чет өлкөлүк жеке же чет өлкөлүк юридикалык жакка берүү.
2.14. Жеке маалыматтарды жок кылуу – анын жыйынтыгында жеке маалыматтар жеке маалыматтардын маалыматтык системасында жеке маалыматтардын мазмунун андан аркы калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү жок кайтарымсыз жок кылынган жана (же) жеке маалыматтардын материалдык алып жүрүүчүлөрү жок кылынган ар кандай иш-аракеттер.

3. Оператордун негизги укуктары жана милдеттери

3.1. Оператор укуктуу:
– жеке маалыматтар субъектинен жеке маалыматтарды камтыган ишенимдүү маалыматты жана/же документтерди алууга;
– жеке маалыматтар субъекти жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдукту артка чакыртып алган учурда Оператор Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн негиздер болгондо жеке маалыматтардын субъектинин макулдугусуз жеке маалыматтар иштеп чыгууну улантууга укуктуу;
– Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда жана ага ылайык кабыл алынган ченемдик укуктук актыларда каралган милдеттенмелерди аткарууну камсыздоо үчүн керектүү жана жетиштүү болгон чаралардын курамын жана тизмегин өз алдынча аныктоого, эгерде Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда же башка федералдык мыйзамдар менен башкача каралбаса.
3.2. Оператор милдеттүү:
– жеке маалыматтар субъектине анын өтүнүчү боюнча анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматты берүүгө;
– РФ колдонуудагы мыйзамында белгиленген тартипте жеке маалыматтарды иштеп чыгууну уюштурууга;
– Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык жеке маалыматтар субъекттеринин жана алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн кайрылуусуна жана суроо-талабына жооп берүүгө;
– жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга бул органдын суроо-талабы боюнча керектүү маалыматты мындай суроо-талапты алган күндөн тартып 30 күн ичинде маалымдоого;
– жеке маалыматтарды иштер чыгууга карата ушул Саясатка чектелбеген жетүү мүмкүндүгүн жарыялоого же башкача жол менен камсыздоого;
– жеке маалыматтарды аларга мыйзамсыз же кокустан жетүү мүмкүндүгүнөн, жеке маалыматтарды жок кылуудан, өзгөртүүдөн, бөгөттөөдөн, көчүрүүдөн, берүүдөн, жайылтуудан, ошондой эле жеке маалыматтарга карата башка мыйзамсыз иш-аракеттерден коргоо үчүн укуктук, уюштуруучулук жана техникалык чараларды көрүүгө;
– Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда каралган тартипте жана учурларда жеке маалыматтарды берүүнү токтотуу (жайылтуу, берүү, жетүү мүмкүндүгү), жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотуу жана жок кылуу;
– Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда каралган башка милдеттенмелерди аткарууга.

4. Жеке маалыматтар субъекттеринин негизги укуктары жана милдеттери

4.1. Жеке маалыматтар субъекттери укуктуу:
– федералдык мыйзамдарда каралган учурлардан тышкары, анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматты алууга. Маалыматтар жеке маалыматтар субъектине Оператор тарабынан жеткиликтүү формада берилет жана анда мындай жеке маалыматтарды ачыкка чыгаруу үчүн мыйзамдуу негиздер болгон учурлардан тышкары, башка жеке маалыматтар субъектине тиешелүү жеке маалыматтарды камтыбашы керек. Маалыматтын тизмеги жана аны алуу тартиби Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда белгиленген;
– эгерде жеке маалыматтар толук эмес, эскирген, так эмес, мыйзамсыз алынган же билдирилген иштеп чыгуу максаттары үчүн зарыл болуп саналбаган учурда оператордон анын жеке маалыматтарын тактоону, аларды бөгөттөөнү же жок кылууну талап кылууга, ошондой эле өз укуктарын коргоо боюнча мыйзамда каралган чараларды көрүүгө;
– товарлар, иштер жана кызмат көрсөтүүлөр рыногунда илгерилетүү максаттарында жеке маалыматтарды иштеп чыгууда алдын ала макулдуктун шартын коюуга;
– жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдукту артка чакыртып алууга;
– жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органда же сот тартибинде анын жеке маалыматтарын иштеп чыгуудагы Оператордун мыйзамсыз аракеттерин же аракетсиздигин даттанууга;
– РФ мыйзамдарында каралган башка укуктарды ишке ашырууга.
4.2. Жеке маалыматтар субъекттери милдеттүү:
– Операторго өзү жөнүндө ишенимдүү маалыматтарды берүүгө;
– Операторго өзүнүн жеке маалыматтарын тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү) жөнүндө билдирүүгө.
4.3. Операторго өзү тууралуу туура эмес маалыматтарды, же башка жеке маалыматтар субъекти тууралуу маалыматты анын макулдугусуз берген адамдар РФ мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.
5. Оператор Колдонуучунун төмөндөгү жеке маалыматтарын иштеп чыгышы мүмкүн:

5.1. Фамилиясы, аты, атасынын аты.
5.2. Электрондук дареги.
5.3. Телефон номерлери.
5.4. Ошондой эле сайтта интернет-статистика сервистеринин (Яндекс Метрика жана Гугл Аналитика жана башка) жардамы менен кирген адамдар жөнүндө ээсиздендирилген маалыматтар (анын ичинде «cookie» файлдары) чогултулат жана иштелип чыгат.
5.5. Жогоруда саналган маалыматтар Саясаттын текстинде андан ары Жеке маалыматтар жалпы түшүнүгү менен бириктирилген.
5.6. Расалык, улуттук таандыктыгына, саясый көз караштарына, диний же философиялык ишенимдерине, интимдик жашоосуна тиешелүү жеке маалыматтардын атайын категорияларын иштеп чыгуу Оператор тарабынан жүргүзүлбөйт.
5.7. Эгерде Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамдын 10.1-беренесинде каралган тыюу салуулар жана шарттар сакталса, Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамдын 10-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жеке маалыматтардын атайын категорияларынын ичинен жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жол берилет.
5.8. Колдонуучунун жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугу анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга башка макулдуктардан өзүнчө таризделет. Мында Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамдын 10.1-беренесинде каралган шарттар сакталат. Мындай макулдуктун мазмунуна карата талаптар жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленет.
5.8.1 Жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдукту Колдонуучу түздөн-түз Операторго берет.
5.8.2 Оператор Колдонуучунун көрсөтүлгөн макулдугун алган учурдан тартып үч жумуш күнүнөн кеч эмес мөөнөттө иштеп чыгуу шарттары жөнүндө, тыюу салуулардын болушу жана жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды чектелбеген адамдар тобунун иштеп чыгуу шарттары жөнүндө маалыматты жарыялоого милдеттүү.
5.8.3 Жеке маалыматтар субъекти тарабынан жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды берүү (жайылтуу, берүү, жетүү мүмкүндүгү) жеке маалыматтар субъектинин талабы боюнча каалаган убакта токтотулушу керек. Бул талап өзүнө жеке маалыматтар субъектинин фамилиясын, атын, атасынын атын (болгондо), байланыш маалыматын (телефон номери, электрондук почта дареги же почта дареги), ошондой эле иштетүү токтотула турган жеке маалыматтардын тизмегин камтышы керек. Бул талапта көрсөтүлгөн жеке маалыматтар ал жөнөтүлгөн Оператор тарабынан гана иштелип чыгат.
5.8.4 Жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук Операторго ушул Саясаттын 5.8.3-пунктунда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды иштеп чыгууга карата талап түшкөн учурдан тартып күчүн токтотот.

6. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу принциптери

6.1. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу мыйзамдуу жана адилеттүү негизде жүргүзүлөт.
6.2. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу конкреттүү, алдын ала аныкталган жана мыйзамдуу максаттарга жетүү менен чектелет. Жеке маалыматтарды чогултуу максаттарына дал келбеген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жол берилбейт.
6.3. Өз ара дал келбеген максаттарда иштеп чыгуу ишке ашырылган жеке маалыматтарды камтыган маалыматтар базаларын бириктирүүгө жол берилбейт.
6.4. Аларды иштеп чыгуу максаттарына жооп берген жеке маалыматтар гана иштелип чыгат.
6.5. Иштелип чыгуучу жеке маалыматтардын мазмуну жана көлөмү билдирилген иштеп чыгуу максаттарына ылайык келет. Аларды иштеп чыгуунун билдирилген максаттарына карата иштелип чыгуучу жеке маалыматтардын ашыкча болушуна жол берилбейт.
6.6. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтардын тактыгы, ал эми зарыл учурларда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарына карата актуалдуулук камсыздалат. Оператор толук эмес же так эмес маалыматтарды өчүрүү же тактоо боюнча зарыл чараларды көрөт жана/же аларды көрүүнү камсыздайт.
6.7. Жеке маалыматтарды сактоо эгерде жеке маалыматтарды сактоо мөөнөтү федералдык мыйзам, анын тарабы, ал боюнча пайда алуучу же кепили жеке маалыматтар субъекти болуп саналган келишим менен белгиленбесе, жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаты талап кылгандан көп эмес жеке маалыматтар субъектин аныктоого мүмкүнчүлүк берген формада ишке ашырылат. Иштелип чыгуучу жеке маалыматтар иштеп чыгуу максаттарына жеткенден кийин же бул максаттарга жетүү зарылчылыгын жоготкондо, эгерде федералдык мыйзам менен башкача каралбаса, жок кылынат же ээсиздендирилет.

7. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттары

7.1. Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгуу максаты:
– электрондук каттарды жөнөтүү аркылуу Колдонуучуга маалымдоо;
– жарандык-укуктук келишимдерди түзүү, аткаруу жана токтотуу;
– Колдонуучуга сервистерге, маалыматка жана/же https://sitronics-electro.com/ веб-сайтында камтылган материалдарга жетүү мүмкүндүгүн берүү.
7.2. Ошондой эле Оператор Колдонуучуга жаңы продукттар жана кызматтар, атайын сунуштар жана ар кандай окуялар жөнүндө билдирүүлөрдү жөнөтүүгө укуктуу. Колдонуучу Операторго support.ezs@sitronics.com электрондук почта дарегине «Жаңы продукттар жана кызматтар жана атайын сунуштар жөнүндө билдирүүлөрдөн баш тартуу» белгиси менен кат жөнөтүп, маалыматтык билдирүүлөрдү алуудан баш тарта алат.
7.3. Интернет-статистика сервистеринин жардамы менен чогултулган Колдонуучулардын ээсиздендирилген маалыматтары сайттагы Колдонуучулардын аракеттери жөнүндө маалыматты чогултуу, сайттын сапатын жана анын мазмунун жакшыртуу үчүн кызмат кылат.

8. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун укуктук негиздери

8.1. Оператордун жеке маалыматтарды иштеп чыгуусунун укуктук негиздери болуп саналат:
– Оператордун уставдык документтери;
– оператор менен жеке маалыматтар субъектинин ортосунда түзүлгөн келишимдер;
– жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы федералдык мыйзамдар, башка ченемдик-укуктук актылар;
– Колдонуучулардын алардын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга, жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугу.
8.2. Оператор https://sitronics-electro.com/ сайтында жайгашкан атайын форма аркылуу өз алдынча Колдонуучу толтурган жана/же жөнөткөн же электрондук почта аркылуу Операторго жөнөтүлгөн учурда гана Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгат. Тиешелүү форманы толтуруу жана/же өзүнүн жеке маалыматтарын Операторго жөнөтүү аркылуу Колдонуучу ушул Саясат менен өзүнүн макулдугун билдирет.
8.3. Оператор эгерде бул Колдонуучунун браузеринин ырастоолорунда уруксат берилсе, Колдонуучу жөнүндө ээсиздендирилген маалыматтарды иштеп чыгат («cookie» файлдарын сактоо жана JavaScript технологияларын пайдалануу).
8.4. Жеке маалыматтар субъекти анын жеке маалыматтарын берүү жөнүндө чечимди өз алдынча кабыл алат жана эркин, өз эрки менен жана өз кызыкчылыгында макулдук берет.

9. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу шарттары

9.1. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жеке маалыматтар субъектинин анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга макулдугу менен ишке ашырылат.
9.2. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу Россия Федерациясынын эл аралык келишиминде же мыйзамда каралган максаттарга жетүү үчүн, Россия Федерациясынын мыйзамдары менен операторго жүктөлгөн функцияларды, ыйгарым укуктарды жана милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл.
9.3. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу сот адилеттигин ишке ашыруу, аткаруу өндүрүшү жөнүндө Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык аткарыла турган сот актысын, башка органдын же кызмат адамынын актысын аткаруу үчүн зарыл.
9.4. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жеке маалыматтар субъекти анын тарабы же ал боюнча пайда алуучу же кепил болуп саналган келишимди аткаруу үчүн, ошондой эле жеке маалыматтар субъектинин демилгеси боюнча келишимди же ал боюнча жеке маалыматтар субъекти пайда алуучу же кепил болуп саналган келишимди түзүү үчүн зарыл.
9.5. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу оператордун же үчүнчү жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн же мында жеке маалыматтар субъектинин укуктары жана эркиндиктери бузулбаган шартта коомдук маанилүү максаттарга жетүү үчүн зарыл.
9.6. Чектелбеген адамдар тобунун жетүү мүмкүндүгү жеке маалыматтар субъекти тарабынан же анын өтүнүчү боюнча берилген жеке маалыматтар иштелип чыгат (мындан ары – жалпы жеткиликтүү жеке маалыматтар).
9.7. Федералдык мыйзамдарга ылайык жарыялоого же милдеттүү түрдө ачыкка чыгарууга жаткан жеке маалыматтар иштелип чыгат.

10. Жеке маалыматтарды чогултуу, сактоо, берүү жана иштеп чыгуунун башка түрлөрүнүн тартиби
Оператор тарабынан иштелип чыгуучу жеке маалыматтардын коопсуздугу жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы колдонуудагы мыйзамдардын талаптарын толук көлөмдө аткаруу үчүн зарыл болгон укуктук, уюштуруучулук жана техникалык чараларды ишке ашыруу аркылуу камсыздалат.

10.1. Оператор жеке маалыматтардын сакталышын камсыздайт жана ыйгарым укуктуу эмес жактардын жеке маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүнө жол бербеген бардык мүмкүн болуучу чараларда көрөт.
10.2. Колдонуучунун жеке маалыматтары колдонуудагы мыйзамдарды аткарууга байланыштуу учурлардан же эгерде жеке маалыматтар субъекти тарабынан Операторго жарандык-укуктук келишишим боюнча маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүгө макулдук берилген учурдан тышкары, эч качан, эч бир жагдайда үчүнчү жактарга берилбейт.
10.3. жеке маалыматтардагы так эместик аныкталган учурда Колдонуучу support.ezs@sitronics.com Оператордун электрондук почта дарегине «Жеке маалыматтарды актуалдаштыруу» белгиси менен Операторго билдирүү жөнөтүү аркылуу аларды өз алдынча актуалдаштыра алат.
10.4. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу мөөнөтү эгерде келишимде же колдонуудагы мыйзамдарда башка мөөнөт каралбаса, жеке маалыматтар чогултулган максатка жетүү менен аныкталат. Колдонуучу каалаган учурда support.ezs@sitronics.com Оператордун электрондук почта дарегине «Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдукту артка чакыртып алуу» белгиси менен Операторго билдирүү жөнөтүү аркылуу жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугун артка чакыртып алат.
10.5. Башка сервистер, анын ичинде төлөм системалары, байланыш каражаттары жана башка кызмат көрсөтүүнү жеткирүүчүлөр тарабынан чогултулган ар кандай маалымат алардын Колдонуучулук макулдашуусуна жана Купуялуулук саясатына ылайык аталган жактар (Операторлор) тарабынан сакталат жана иштелип чыгат. Жеке маалыматтар субъекти жана/же Колдонуучу аталган документтер менен өз алдынча өз убагында таанышууга милдеттүү. Оператор үчүнчү жактардын, анын ичинде ушул пунктта көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөрдүн аракеттери үчүн жоопкерчилик тартпайт.
10.6. Жеке маалыматтар субъекти тарабынан белгиленген жеке маалыматтарды берүүгө (жетүү мүмкүндүгүн берүүдөн тышкары), ошондой эле иштеп чыгууга тыюу салуулар же жайылтууга уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгуу (жетүү мүмкүндүгүн берүүдөн тышкары) шарттары РФ мыйзамдарында аныкталган, мамлекеттик, коомдук жана башка айкын кызыкчылыктарда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу учурларында колдонулбайт.
10.7. Оператор жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтардын купуялуулугун камсыздайт.
10.8. Оператор эгерде жеке маалыматтарды сактоо мөөнөтү федералдык мыйзамда, жеке маалыматтар субъекти анын тарабы, ал боюнча пайда алуучу же кепил болуп саналган келишимде белгиленбесе, жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттары муну талап кылгандан көп эмес жеке маалыматтар субъектин аныктоо мүмкүнчүлүгүн берген формада жеке маалыматтарды сактоону ишке ашырат.
10.9. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотуу шарты жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарына жетүү, жеке маалыматтар субъектинин макулдугунун колдонуу мөөнөтүнүн аякташы же жеке маалыматтар субъектинин макулдукту артка чакыртып алуусу, ошондой эле жеке маалыматтарды мыйзамсыз иштеп чыгууну аныктоо болуп саналышы мүмкүн.

11. Жеке маалыматтарды алуу менен Оператор тарабынан жүргүзүлүүчү иш-аракеттердин тизмеги

11.1. Оператор жеке маалыматтарды чогултууну, жазууну, системалаштырууну, топтоону, сактоону, тактоону (жаңыртуу, өзгөртүү), алууну, пайдаланууну, берүүнү (жайылтуу, берүү, жетүү мүмкүндүгү), ээсиздендирүүнү, бөгөттөөнү, өчүрүүнү жана жок кылууну ишке ашырат.
11.2. Оператор маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар боюнча же ансыз маалыматтарды алуу жана/же алынган маалыматты берүү менен жеке маалыматтарды автоматташтырылган иштеп чыгууну ишке ашырат.

12. Жеке маалыматтарды чек ара аралык берүү

12.1. Оператор жеке маалыматтарды чек ара аралык берүүнү ишке ашырып баштаганга чейин анын аймагына жеке маалыматтарды берүү божомолдонгон чет мамлекет тарабынан жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын ишенимдүү коргоо камсыздалганын текшерүүгө милдеттүү.
12.2. Жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербеген чет мамлекеттердин аймагында жеке маалыматтарды чек ара аралык жеке маалыматтар субъектинин анын жеке маалыматтарын чек ара аралык берүүгө жана/же жеке маалыматтар субъекти тарабы болуп саналган келишимди аткарууда жазуу жүзүндөгү макулдугу болгон учурда гана жүргүзүлүшү мүмкүн.

13. Жеке маалыматтардын купуялуулугу

Оператор жана жеке маалыматтарга кирүү мүмкүндүгүн алган башка жактар эгерде федералдык мыйзамда башкача каралбаса, жеке маалыматтар субъектинин макулдугусуз жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого жана жайылтпоого милдеттүү.

14. Корутунду жоболор

14.1. Колдонуучу support.ezs@sitronics.com электрондук почтанын жардамы менен Операторго кайрылып, анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү кызыктырган маселелер боюнча түшүндүрмө ала алат.
14.2. Бул документте Оператор тарабынан жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясатын өзгөртүүлөр чагылдырылган. Саясат аны жаңы версия менен алмаштырууга чейин мөөнөтсүз колдонулат.
14.3. Саясаттын актуалдуу версиясы эркин жетүү мүмкүндүгүндө https://sitronics-electro.com/kg/privacy дареги боюнча Интернет тармагында жайгашкан.