Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясаты
1. Жалпы жоболор

Ушул жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясаты 27.07.2006-ж. №152-ФЗ «Жеке маалыматтар жөнүндө» Федералдык мыйзамдын (мындан ары – Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзам) талаптарына ылайык түзүлгөн жана жеке маалыматтарды иштеп чыгуу тартибин жана "Ситроникс" АК (мындан ары – Оператор) көргөн жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыздоо боюнча чараларды аныктайт.
1.1. Оператор өзүнүн ишмердүүлүгүн ишке ашыруунун эң маанилүү максаты жана шарты катары анын жеке маалыматтарын иштетүүдө адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин сактоону, анын ичинде жеке турмуштун кол тийбестигине, жеке жана үй-бүлөлүк сырга болгон укуктарын коргоону белгилейт.
1.2. Оператордун ушул жеке маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча саясаты (мындан ары – Саясат) Оператор https://sitronics-electro.com/ веб-сайтына кирген адамдар жөнүндө алышы мүмкүн болгон бардык маалыматка карата колдонулат.

2. Саясатта колдонулган негизги түшүнүктөр

2.1. Жеке маалыматтарды автоматташтырылган иштеп чыгуу – эсептөөчү техника каражаттарынын жардамы менен жеке маалыматтарды иштеп чыгуу.
2.2. Жеке маалыматтарды бөгөттөө – жеке маалыматтарды иштеп чыгууну убактылуу токтотуу (эгерде иштеп чыгуу жеке маалыматтарды тактоо үчүн зарыл болгон учурлардан тышкары).
2.3. Веб-сайт – https://sitronics-electro.com/ тармактык дареги боюнча интернет тармагында алардын жеткиликтүүлүгүн камсыздаган, графикалык жана маалыматтык материалдардын, ошондой ЭЭМ программаларынын жана маалыматтар базасынын жыйындысы.
2.4. Жеке маалыматтардын маалыматтык системасы - жеке маалыматтардын маалыматтык базасында камтылган жана аларды иштеп чыгууну камсыздаган маалыматтык технологиялардын жана техникалык каражаттардын жыйындысы.
2.5. Жеке маалыматтарды ээсиздендирүү – анын жыйынтыгында кошумча маалыматты колдонуучу жеке маалыматтардын конкреттүү Колдонуучуга же башка жеке маалыматтардын субъектине таандыктыгын аныктоо мүмкүн болбогон иш-аракеттер.
2.6. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу – жеке маалыматтар менен автоматташтыруу каражаттарын пайдалануу менен же пайдалануусуз жасалган аракет (операция) же аракеттердин (операциялардын) жыйындысы, анын ичинде жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), алуу, пайдалануу, берүү (жайылтуу, берүү, жетүү мүмкүндүгү), ээсиздендирүү, бөгөттөө, өчүрүү, жок кылуу.
2.7. Оператор – жеке маалыматтарды иштеп чыгууну уюштурган жана (же) ишке ашырган, ошондой эле жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максатын, иштелип чыга турган жеке маалыматтардын курамын, жеке маалыматтар менен жасалуучу иш-аракеттерди (операцияларды) аныктаган мамлекеттик орган, муниципалдык орган, юридикалык же жеке жак.
2.8. Жеке маалыматтар - https://sitronics-electro.com/ веб-сайтынын белгилүү бир бир Колдонуучусуна түз же кыйыр тиешелүү болгон маалымат.
2.9. Жеке маалыматтар субъекти тарабынан жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтар – жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда каралган тартипте жайылтуу үчүн жеке маалыматтар субъекти тарабынан уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берүү аркылуу жеке маалыматтар субъекти тарабынан чектелбеген адамдар тобуна жетүү мүмкүндүгү берилген жеке маалыматтар (мындан ары- жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтар).
2.10. Колдонуучу – https://sitronics-electro.com/ веб-сайтына кирген адам.
2.11. Жеке маалыматтарды берүү - жеке маалыматтарды белгилүү бир адамга же адамдардын тобуна ачыкка чыгарууга багытталган иш-аракеттер.
2.12. Жеке маалыматтарды жайылтуу - жеке маалыматтарды аныкталбаган адамдардын тобуна ачыкка чыгарууга (жеке маалыматтарды берүү) же чектелбеген адамдар тобун жеке маалыматтар менен тааныштырууга багытталган иш-аракеттер, анын ичинде жеке маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында ачыкка чыгаруу, маалыматтык-телекоммуникациялык тармактарда жайгаштыруу же кандайдыр бир башкача жол менен жеке маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүн берүү.
2.13. Жеке маалыматтарды чек ара аралык берүү – чет мамлекеттин аймагында жеке маалыматтарды чет мамлекеттин бийлик органына, чет өлкөлүк жеке же чет өлкөлүк юридикалык жакка берүү.
2.14. Жеке маалыматтарды жок кылуу – анын жыйынтыгында жеке маалыматтар жеке маалыматтардын маалыматтык системасында жеке маалыматтардын мазмунун андан аркы калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү жок кайтарымсыз жок кылынган жана (же) жеке маалыматтардын материалдык алып жүрүүчүлөрү жок кылынган ар кандай иш-аракеттер.

3. Оператордун негизги укуктары жана милдеттери

3.1. Оператор укуктуу:
– жеке маалыматтар субъектинен жеке маалыматтарды камтыган ишенимдүү маалыматты жана/же документтерди алууга;
– жеке маалыматтар субъекти жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдукту артка чакыртып алган учурда Оператор Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн негиздер болгондо жеке маалыматтардын субъектинин макулдугусуз жеке маалыматтар иштеп чыгууну улантууга укуктуу;
– Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда жана ага ылайык кабыл алынган ченемдик укуктук актыларда каралган милдеттенмелерди аткарууну камсыздоо үчүн керектүү жана жетиштүү болгон чаралардын курамын жана тизмегин өз алдынча аныктоого, эгерде Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда же башка федералдык мыйзамдар менен башкача каралбаса.
3.2. Оператор милдеттүү:
– жеке маалыматтар субъектине анын өтүнүчү боюнча анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматты берүүгө;
– РФ колдонуудагы мыйзамында белгиленген тартипте жеке маалыматтарды иштеп чыгууну уюштурууга;
– Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык жеке маалыматтар субъекттеринин жана алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн кайрылуусуна жана суроо-талабына жооп берүүгө;
– жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга бул органдын суроо-талабы боюнча керектүү маалыматты мындай суроо-талапты алган күндөн тартып 30 күн ичинде маалымдоого;
– жеке маалыматтарды иштер чыгууга карата ушул Саясатка чектелбеген жетүү мүмкүндүгүн жарыялоого же башкача жол менен камсыздоого;
– жеке маалыматтарды аларга мыйзамсыз же кокустан жетүү мүмкүндүгүнөн, жеке маалыматтарды жок кылуудан, өзгөртүүдөн, бөгөттөөдөн, көчүрүүдөн, берүүдөн, жайылтуудан, ошондой эле жеке маалыматтарга карата башка мыйзамсыз иш-аракеттерден коргоо үчүн укуктук, уюштуруучулук жана техникалык чараларды көрүүгө;
– Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда каралган тартипте жана учурларда жеке маалыматтарды берүүнү токтотуу (жайылтуу, берүү, жетүү мүмкүндүгү), жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотуу жана жок кылуу;
– Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда каралган башка милдеттенмелерди аткарууга.

4. Жеке маалыматтар субъекттеринин негизги укуктары жана милдеттери

4.1. Жеке маалыматтар субъекттери укуктуу:
– федералдык мыйзамдарда каралган учурлардан тышкары, анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматты алууга. Маалыматтар жеке маалыматтар субъектине Оператор тарабынан жеткиликтүү формада берилет жана анда мындай жеке маалыматтарды ачыкка чыгаруу үчүн мыйзамдуу негиздер болгон учурлардан тышкары, башка жеке маалыматтар субъектине тиешелүү жеке маалыматтарды камтыбашы керек. Маалыматтын тизмеги жана аны алуу тартиби Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда белгиленген;
– эгерде жеке маалыматтар толук эмес, эскирген, так эмес, мыйзамсыз алынган же билдирилген иштеп чыгуу максаттары үчүн зарыл болуп саналбаган учурда оператордон анын жеке маалыматтарын тактоону, аларды бөгөттөөнү же жок кылууну талап кылууга, ошондой эле өз укуктарын коргоо боюнча мыйзамда каралган чараларды көрүүгө;
– товарлар, иштер жана кызмат көрсөтүүлөр рыногунда илгерилетүү максаттарында жеке маалыматтарды иштеп чыгууда алдын ала макулдуктун шартын коюуга;
– жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдукту артка чакыртып алууга;
– жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органда же сот тартибинде анын жеке маалыматтарын иштеп чыгуудагы Оператордун мыйзамсыз аракеттерин же аракетсиздигин даттанууга;
– РФ мыйзамдарында каралган башка укуктарды ишке ашырууга.
4.2. Жеке маалыматтар субъекттери милдеттүү:
– Операторго өзү жөнүндө ишенимдүү маалыматтарды берүүгө;
– Операторго өзүнүн жеке маалыматтарын тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү) жөнүндө билдирүүгө.
4.3. Операторго өзү тууралуу туура эмес маалыматтарды, же башка жеке маалыматтар субъекти тууралуу маалыматты анын макулдугусуз берген адамдар РФ мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.
5. Оператор Колдонуучунун төмөндөгү жеке маалыматтарын иштеп чыгышы мүмкүн:

5.1. Фамилиясы, аты, атасынын аты.
5.2. Электрондук дареги.
5.3. Телефон номерлери.
5.4. Ошондой эле сайтта интернет-статистика сервистеринин (Яндекс Метрика жана Гугл Аналитика жана башка) жардамы менен кирген адамдар жөнүндө ээсиздендирилген маалыматтар (анын ичинде «cookie» файлдары) чогултулат жана иштелип чыгат.
5.5. Жогоруда саналган маалыматтар Саясаттын текстинде андан ары Жеке маалыматтар жалпы түшүнүгү менен бириктирилген.
5.6. Расалык, улуттук таандыктыгына, саясый көз караштарына, диний же философиялык ишенимдерине, интимдик жашоосуна тиешелүү жеке маалыматтардын атайын категорияларын иштеп чыгуу Оператор тарабынан жүргүзүлбөйт.
5.7. Эгерде Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамдын 10.1-беренесинде каралган тыюу салуулар жана шарттар сакталса, Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамдын 10-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жеке маалыматтардын атайын категорияларынын ичинен жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жол берилет.
5.8. Колдонуучунун жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугу анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга башка макулдуктардан өзүнчө таризделет. Мында Жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамдын 10.1-беренесинде каралган шарттар сакталат. Мындай макулдуктун мазмунуна карата талаптар жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленет.
5.8.1 Жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдукту Колдонуучу түздөн-түз Операторго берет.
5.8.2 Оператор Колдонуучунун көрсөтүлгөн макулдугун алган учурдан тартып үч жумуш күнүнөн кеч эмес мөөнөттө иштеп чыгуу шарттары жөнүндө, тыюу салуулардын болушу жана жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды чектелбеген адамдар тобунун иштеп чыгуу шарттары жөнүндө маалыматты жарыялоого милдеттүү.
5.8.3 Жеке маалыматтар субъекти тарабынан жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды берүү (жайылтуу, берүү, жетүү мүмкүндүгү) жеке маалыматтар субъектинин талабы боюнча каалаган убакта токтотулушу керек. Бул талап өзүнө жеке маалыматтар субъектинин фамилиясын, атын, атасынын атын (болгондо), байланыш маалыматын (телефон номери, электрондук почта дареги же почта дареги), ошондой эле иштетүү токтотула турган жеке маалыматтардын тизмегин камтышы керек. Бул талапта көрсөтүлгөн жеке маалыматтар ал жөнөтүлгөн Оператор тарабынан гана иштелип чыгат.
5.8.4 Жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук Операторго ушул Саясаттын 5.8.3-пунктунда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды иштеп чыгууга карата талап түшкөн учурдан тартып күчүн токтотот.

6. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу принциптери

6.1. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу мыйзамдуу жана адилеттүү негизде жүргүзүлөт.
6.2. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу конкреттүү, алдын ала аныкталган жана мыйзамдуу максаттарга жетүү менен чектелет. Жеке маалыматтарды чогултуу максаттарына дал келбеген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жол берилбейт.
6.3. Өз ара дал келбеген максаттарда иштеп чыгуу ишке ашырылган жеке маалыматтарды камтыган маалыматтар базаларын бириктирүүгө жол берилбейт.
6.4. Аларды иштеп чыгуу максаттарына жооп берген жеке маалыматтар гана иштелип чыгат.
6.5. Иштелип чыгуучу жеке маалыматтардын мазмуну жана көлөмү билдирилген иштеп чыгуу максаттарына ылайык келет. Аларды иштеп чыгуунун билдирилген максаттарына карата иштелип чыгуучу жеке маалыматтардын ашыкча болушуна жол берилбейт.
6.6. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтардын тактыгы, ал эми зарыл учурларда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарына карата актуалдуулук камсыздалат. Оператор толук эмес же так эмес маалыматтарды өчүрүү же тактоо боюнча зарыл чараларды көрөт жана/же аларды көрүүнү камсыздайт.
6.7. Жеке маалыматтарды сактоо эгерде жеке маалыматтарды сактоо мөөнөтү федералдык мыйзам, анын тарабы, ал боюнча пайда алуучу же кепили жеке маалыматтар субъекти болуп саналган келишим менен белгиленбесе, жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаты талап кылгандан көп эмес жеке маалыматтар субъектин аныктоого мүмкүнчүлүк берген формада ишке ашырылат. Иштелип чыгуучу жеке маалыматтар иштеп чыгуу максаттарына жеткенден кийин же бул максаттарга жетүү зарылчылыгын жоготкондо, эгерде федералдык мыйзам менен башкача каралбаса, жок кылынат же ээсиздендирилет.

7. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттары

7.1. Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгуу максаты:
– электрондук каттарды жөнөтүү аркылуу Колдонуучуга маалымдоо;
– жарандык-укуктук келишимдерди түзүү, аткаруу жана токтотуу;
– Колдонуучуга сервистерге, маалыматка жана/же https://sitronics-electro.com/ веб-сайтында камтылган материалдарга жетүү мүмкүндүгүн берүү.
7.2. Ошондой эле Оператор Колдонуучуга жаңы продукттар жана кызматтар, атайын сунуштар жана ар кандай окуялар жөнүндө билдирүүлөрдү жөнөтүүгө укуктуу. Колдонуучу Операторго support.ezs@sitronics.com электрондук почта дарегине «Жаңы продукттар жана кызматтар жана атайын сунуштар жөнүндө билдирүүлөрдөн баш тартуу» белгиси менен кат жөнөтүп, маалыматтык билдирүүлөрдү алуудан баш тарта алат.
7.3. Интернет-статистика сервистеринин жардамы менен чогултулган Колдонуучулардын ээсиздендирилген маалыматтары сайттагы Колдонуучулардын аракеттери жөнүндө маалыматты чогултуу, сайттын сапатын жана анын мазмунун жакшыртуу үчүн кызмат кылат.

8. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун укуктук негиздери

8.1. Оператордун жеке маалыматтарды иштеп чыгуусунун укуктук негиздери болуп саналат:
– Оператордун уставдык документтери;
– оператор менен жеке маалыматтар субъектинин ортосунда түзүлгөн келишимдер;
– жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы федералдык мыйзамдар, башка ченемдик-укуктук актылар;
– Колдонуучулардын алардын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга, жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугу.
8.2. Оператор https://sitronics-electro.com/ сайтында жайгашкан атайын форма аркылуу өз алдынча Колдонуучу толтурган жана/же жөнөткөн же электрондук почта аркылуу Операторго жөнөтүлгөн учурда гана Колдонуучунун жеке маалыматтарын иштеп чыгат. Тиешелүү форманы толтуруу жана/же өзүнүн жеке маалыматтарын Операторго жөнөтүү аркылуу Колдонуучу ушул Саясат менен өзүнүн макулдугун билдирет.
8.3. Оператор эгерде бул Колдонуучунун браузеринин ырастоолорунда уруксат берилсе, Колдонуучу жөнүндө ээсиздендирилген маалыматтарды иштеп чыгат («cookie» файлдарын сактоо жана JavaScript технологияларын пайдалануу).
8.4. Жеке маалыматтар субъекти анын жеке маалыматтарын берүү жөнүндө чечимди өз алдынча кабыл алат жана эркин, өз эрки менен жана өз кызыкчылыгында макулдук берет.

9. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу шарттары

9.1. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жеке маалыматтар субъектинин анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга макулдугу менен ишке ашырылат.
9.2. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу Россия Федерациясынын эл аралык келишиминде же мыйзамда каралган максаттарга жетүү үчүн, Россия Федерациясынын мыйзамдары менен операторго жүктөлгөн функцияларды, ыйгарым укуктарды жана милдеттерди ишке ашыруу үчүн зарыл.
9.3. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу сот адилеттигин ишке ашыруу, аткаруу өндүрүшү жөнүндө Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык аткарыла турган сот актысын, башка органдын же кызмат адамынын актысын аткаруу үчүн зарыл.
9.4. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жеке маалыматтар субъекти анын тарабы же ал боюнча пайда алуучу же кепил болуп саналган келишимди аткаруу үчүн, ошондой эле жеке маалыматтар субъектинин демилгеси боюнча келишимди же ал боюнча жеке маалыматтар субъекти пайда алуучу же кепил болуп саналган келишимди түзүү үчүн зарыл.
9.5. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу оператордун же үчүнчү жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн же мында жеке маалыматтар субъектинин укуктары жана эркиндиктери бузулбаган шартта коомдук маанилүү максаттарга жетүү үчүн зарыл.
9.6. Чектелбеген адамдар тобунун жетүү мүмкүндүгү жеке маалыматтар субъекти тарабынан же анын өтүнүчү боюнча берилген жеке маалыматтар иштелип чыгат (мындан ары – жалпы жеткиликтүү жеке маалыматтар).
9.7. Федералдык мыйзамдарга ылайык жарыялоого же милдеттүү түрдө ачыкка чыгарууга жаткан жеке маалыматтар иштелип чыгат.

10. Жеке маалыматтарды чогултуу, сактоо, берүү жана иштеп чыгуунун башка түрлөрүнүн тартиби
Оператор тарабынан иштелип чыгуучу жеке маалыматтардын коопсуздугу жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы колдонуудагы мыйзамдардын талаптарын толук көлөмдө аткаруу үчүн зарыл болгон укуктук, уюштуруучулук жана техникалык чараларды ишке ашыруу аркылуу камсыздалат.

10.1. Оператор жеке маалыматтардын сакталышын камсыздайт жана ыйгарым укуктуу эмес жактардын жеке маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүнө жол бербеген бардык мүмкүн болуучу чараларда көрөт.
10.2. Колдонуучунун жеке маалыматтары колдонуудагы мыйзамдарды аткарууга байланыштуу учурлардан же эгерде жеке маалыматтар субъекти тарабынан Операторго жарандык-укуктук келишишим боюнча маалыматтарды үчүнчү жактарга берүүгө макулдук берилген учурдан тышкары, эч качан, эч бир жагдайда үчүнчү жактарга берилбейт.
10.3. жеке маалыматтардагы так эместик аныкталган учурда Колдонуучу support.ezs@sitronics.com Оператордун электрондук почта дарегине «Жеке маалыматтарды актуалдаштыруу» белгиси менен Операторго билдирүү жөнөтүү аркылуу аларды өз алдынча актуалдаштыра алат.
10.4. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу мөөнөтү эгерде келишимде же колдонуудагы мыйзамдарда башка мөөнөт каралбаса, жеке маалыматтар чогултулган максатка жетүү менен аныкталат. Колдонуучу каалаган учурда support.ezs@sitronics.com Оператордун электрондук почта дарегине «Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдукту артка чакыртып алуу» белгиси менен Операторго билдирүү жөнөтүү аркылуу жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугун артка чакыртып алат.
10.5. Башка сервистер, анын ичинде төлөм системалары, байланыш каражаттары жана башка кызмат көрсөтүүнү жеткирүүчүлөр тарабынан чогултулган ар кандай маалымат алардын Колдонуучулук макулдашуусуна жана Купуялуулук саясатына ылайык аталган жактар (Операторлор) тарабынан сакталат жана иштелип чыгат. Жеке маалыматтар субъекти жана/же Колдонуучу аталган документтер менен өз алдынча өз убагында таанышууга милдеттүү. Оператор үчүнчү жактардын, анын ичинде ушул пунктта көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөрдүн аракеттери үчүн жоопкерчилик тартпайт.
10.6. Жеке маалыматтар субъекти тарабынан белгиленген жеке маалыматтарды берүүгө (жетүү мүмкүндүгүн берүүдөн тышкары), ошондой эле иштеп чыгууга тыюу салуулар же жайылтууга уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгуу (жетүү мүмкүндүгүн берүүдөн тышкары) шарттары РФ мыйзамдарында аныкталган, мамлекеттик, коомдук жана башка айкын кызыкчылыктарда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу учурларында колдонулбайт.
10.7. Оператор жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтардын купуялуулугун камсыздайт.
10.8. Оператор эгерде жеке маалыматтарды сактоо мөөнөтү федералдык мыйзамда, жеке маалыматтар субъекти анын тарабы, ал боюнча пайда алуучу же кепил болуп саналган келишимде белгиленбесе, жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттары муну талап кылгандан көп эмес жеке маалыматтар субъектин аныктоо мүмкүнчүлүгүн берген формада жеке маалыматтарды сактоону ишке ашырат.
10.9. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотуу шарты жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарына жетүү, жеке маалыматтар субъектинин макулдугунун колдонуу мөөнөтүнүн аякташы же жеке маалыматтар субъектинин макулдукту артка чакыртып алуусу, ошондой эле жеке маалыматтарды мыйзамсыз иштеп чыгууну аныктоо болуп саналышы мүмкүн.

11. Жеке маалыматтарды алуу менен Оператор тарабынан жүргүзүлүүчү иш-аракеттердин тизмеги

11.1. Оператор жеке маалыматтарды чогултууну, жазууну, системалаштырууну, топтоону, сактоону, тактоону (жаңыртуу, өзгөртүү), алууну, пайдаланууну, берүүнү (жайылтуу, берүү, жетүү мүмкүндүгү), ээсиздендирүүнү, бөгөттөөнү, өчүрүүнү жана жок кылууну ишке ашырат.
11.2. Оператор маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар боюнча же ансыз маалыматтарды алуу жана/же алынган маалыматты берүү менен жеке маалыматтарды автоматташтырылган иштеп чыгууну ишке ашырат.

12. Жеке маалыматтарды чек ара аралык берүү

12.1. Оператор жеке маалыматтарды чек ара аралык берүүнү ишке ашырып баштаганга чейин анын аймагына жеке маалыматтарды берүү божомолдонгон чет мамлекет тарабынан жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын ишенимдүү коргоо камсыздалганын текшерүүгө милдеттүү.
12.2. Жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербеген чет мамлекеттердин аймагында жеке маалыматтарды чек ара аралык жеке маалыматтар субъектинин анын жеке маалыматтарын чек ара аралык берүүгө жана/же жеке маалыматтар субъекти тарабы болуп саналган келишимди аткарууда жазуу жүзүндөгү макулдугу болгон учурда гана жүргүзүлүшү мүмкүн.

13. Жеке маалыматтардын купуялуулугу

Оператор жана жеке маалыматтарга кирүү мүмкүндүгүн алган башка жактар эгерде федералдык мыйзамда башкача каралбаса, жеке маалыматтар субъектинин макулдугусуз жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого жана жайылтпоого милдеттүү.

14. Корутунду жоболор

14.1. Колдонуучу support.ezs@sitronics.com электрондук почтанын жардамы менен Операторго кайрылып, анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү кызыктырган маселелер боюнча түшүндүрмө ала алат.
14.2. Бул документте Оператор тарабынан жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясатын өзгөртүүлөр чагылдырылган. Саясат аны жаңы версия менен алмаштырууга чейин мөөнөтсүз колдонулат.
14.3. Саясаттын актуалдуу версиясы эркин жетүү мүмкүндүгүндө https://sitronics-electro.com/kg/privacy дареги боюнча Интернет тармагында жайгашкан.
Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые АО "Ситроникс" (далее – Оператор).
1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://sitronics-electro.ru/.
2. Основные понятия, используемые в Политике
2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).
2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://sitronics-electro.ru/.
2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных.
2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://sitronics-electro.ru/.
2.9. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных (далее - персональные данные, разрешенные для распространения).
2.10. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://sitronics-electro.ru/.
2.11. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
2.12. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
2.13. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.
2.14. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.
3. Основные права и обязанности Оператора
3.1. Оператор имеет право:
– получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или документы, содержащие персональные данные;
– в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных;
– самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами.
3.2. Оператор обязан:
– предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
– организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
– отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
– сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса;
– публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике в отношении обработки персональных данных;
– принимать правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
– прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях, предусмотренных Законом о персональных данных;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных.
4. Основные права и обязанности субъектов персональных данных
4.1. Субъекты персональных данных имеют право:
– получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;
– требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
– выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
– на отзыв согласия на обработку персональных данных;
– обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных;
– на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ.
4.2. Субъекты персональных данных обязаны:
– предоставлять Оператору достоверные данные о себе;
– сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных.
4.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
5.1. Фамилия, имя, отчество.
5.2. Электронный адрес.
5.3. Номера телефонов.
5.4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
5.5. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
5.6. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, Оператором не осуществляется.
5.7. Обработка персональных данных, разрешенных для распространения, из числа специальных категорий персональных данных, указанных в ч. 1 ст. 10 Закона о персональных данных, допускается, если соблюдаются запреты и условия, предусмотренные ст. 10.1 Закона о персональных данных.
5.8. Согласие Пользователя на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, оформляется отдельно от других согласий на обработку его персональных данных. При этом соблюдаются условия, предусмотренные, в частности, ст. 10.1 Закона о персональных данных. Требования к содержанию такого согласия устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.
5.8.1 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, Пользователь предоставляет Оператору непосредственно.
5.8.2 Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения указанного согласия Пользователя опубликовать информацию об условиях обработки, о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных для распространения.
5.8.3 Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных данных. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в данном требовании персональные данные могут обрабатываться только Оператором, которому оно направлено.
5.8.4 Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, прекращает свое действие с момента поступления Оператору требования, указанного в п. 5.8.3 настоящей Политики в отношении обработки персональных данных.
6. Принципы обработки персональных данных
6.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
6.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
6.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
6.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
6.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки.
6.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры и/или обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
6.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
7. Цели обработки персональных данных
7.1. Цель обработки персональных данных Пользователя:
– информирование Пользователя посредством отправки электронных писем;
– заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров;
– предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте https://sitronics-electro.ru/.
7.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты support.ezs@sitronics.com с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
7.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
8. Правовые основания обработки персональных данных
8.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных Оператором являются:
перечислите нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, связанные с вашей деятельностью, например, если ваша деятельность связана с информационными технологиями, в частности с созданием сайтов, то здесь можно указать Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ;
– уставные документы Оператора;
– договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных;
– федеральные законы, иные нормативно-правовые акты в сфере защиты персональных данных;
– согласия Пользователей на обработку их персональных данных, на обработку персональных данных, разрешенных для распространения.
8.2. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://sitronics-electro.ru/ или направленные Оператору посредством электронной почты. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
8.3. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
8.4. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие свободно, своей волей и в своем интересе.
9. Условия обработки персональных данных
9.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
9.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей.
9.3. Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.
9.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем.
9.5. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.
9.6. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – общедоступные персональные данные).
9.7. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
10. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
10.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
10.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства либо в случае, если субъектом персональных данных дано согласие Оператору на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств по гражданско-правовому договору.
10.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора support.ezs@sitronics.com с пометкой «Актуализация персональных данных».
10.4. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действующим законодательством.
Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора support.ezs@sitronics.com с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
10.5. Вся информация, которая собирается сторонними сервисами, в том числе платежными системами, средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и обрабатывается указанными лицами (Операторами) в соответствии с их Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Субъект персональных данных и/или Пользователь обязан самостоятельно своевременно ознакомиться с указанными документами. Оператор не несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе указанных в настоящем пункте поставщиков услуг.
10.6. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не действуют в случаях обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ.
10.7. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность персональных данных.
10.8. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.
10.9. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия субъекта персональных данных или отзыв согласия субъектом персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.
11. Перечень действий, производимых Оператором с полученными персональными данными
11.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.
11.2. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных данных с получением и/или передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой.
12. Трансграничная передача персональных данных
12.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
12.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.
13. Конфиденциальность персональных данных
Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
14. Заключительные положения
14.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты support.ezs@sitronics.com.
14.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
14.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://sitronics-electro.ru/privacy.