Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականություն

1. Ընդհանուր դրույթներ

Անձնական տվյալների մշակման այս քաղաքականությունը կազմվել է 2006 թվականի հուլիսի 27-ի №152-FZ «Անձնական տվյալների մասին» (այսուհետ՝ «Անձնական տվյալների մասին» օրենք) Դաշնային օրենքի պահանջներին համապատասխան և սահմանում է «Սիտրոնիկս» ԲԲԸ-ի (այսուհետ՝ Օպերատոր) կողմից ձեռնարկված անձնական տվյալների մշակման կարգը և անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովելու միջոցառումները: .
1.1. Օպերատորն իր գործունեության իրականացման կարևորագույն նպատակ և պայման է դնում մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների պահպանումը նրա անձնական տվյալները մշակելիս, ներառյալ գաղտնիության, անձնական և ընտանեկան գաղտնիքների իրավունքների պաշտպանությունը:
1.2. Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ սույն Օպերատորի քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Քաղաքականություն) վերաբերում է բոլոր տեղեկատվությանը, որոնք Օպերատորը կարող է ստանալ https://sitronics-electro.com/ կայքի այցելուների մասին:

2. Քաղաքականության մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

2.1. Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակում ՝ անհատական ​​տվյալների մշակում համակարգչային տեխնոլոգիայի միջոցով:
2.2. Անձնական տվյալների արգելափակում՝ անձնական տվյալների մշակման ժամանակավոր դադարեցում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մշակումն անհրաժեշտ է անձնական տվյալների պարզաբանման համար):
2.3. Կայքը գրաֆիկական և տեղեկատվական նյութերի, ինչպես նաև համակարգչային ծրագրերի և տվյալների բազաների հավաքածու է, որոնք ապահովում են դրանց հասանելիությունը համացանցում՝ https://sitronics-electro.com/ ցանցային հասցեով:
2.4. Անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգը տվյալների բազաներում և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և դրանց մշակումն ապահովող տեխնիկական միջոցներում պարունակվող անձնական տվյալների մի շարք է:
2.5. Անձնական տվյալների ապաանձնավորում՝ գործողություններ են, որոնց արդյունքում անհնար է որոշել առանց լրացուցիչ տեղեկատվության օգտագործման անձնական տվյալների սեփականությունը կոնկրետ Օգտատիրոջ կամ անձնական տվյալների այլ առարկայի նկատմամբ:
2.6. Անձնական տվյալների մշակում՝ ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների (գործողությունների) մի շարք, որոնք կատարվում են ավտոմատացման գործիքների միջոցով կամ առանց այդ միջոցների անձնական տվյալների օգտագործման, ներառյալ հավաքագրումը, գրանցումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, պարզաբանումը (թարմացում, փոփոխություն), անձնական տվյալների արդյունահանում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամադրում, մուտք), ապաանձնավորում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում:
2.7. Օպերատոր՝ պետական ​​մարմին, քաղաքային մարմին, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ է, ինքնուրույն կամ այլ անձանց հետ համատեղ, որը կազմակերպում և (կամ) իրականացնում է անձնական տվյալների մշակումը, ինչպես նաև որոշում է անձնական տվյալների մշակման նպատակները, մշակման ենթակա անձնական տվյալների կազմը, անձնական տվյալների հետ կատարված գործողություններ (գործառնություններ):
2.8. Անձնական տվյալներ՝ ցանկացած տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում է կայքի հատուկ կամ նույնականացված Օգտատիրոջը՝ https://sitronics-electro.com/ :
2.9. Անձնական տվյալներ, որոնք լիազորված են բաշխման համար անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից՝ անձնական տվյալներ, մուտք դեպի անսահմանափակ թվով անձանց, որոնց տրամադրվում է անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից՝ համաձայնություն տալով անձնական տվյալների մշակմանը, որը լիազորված է տարածման համար անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից «Անձնական տվյալների մասին» օրենքով (այսուհետ՝ տարածման համար լիազորված անձնական տվյալներ) սահմանված կարգով։
2.10. Օգտատեր ՝ կայքի ցանկացած այցելու՝ https://sitronics-electro.com/:
2.11. Անձնական տվյալների տրամադրում՝ գործողություններ, որոնք ուղղված են որոշակի անձին կամ անձանց որոշակի շրջանակին անձնական տվյալների բացահայտմանը:
2.12. Անձնական տվյալների տարածում՝ ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է անորոշ թվով անձանց անձնական տվյալների բացահայտմանը (անձնական տվյալների փոխանցում) կամ անձնական տվյալներին անսահմանափակ թվով անձանց ծանոթացնելուն, ներառյալ անձնական տվյալների հրապարակումը լրատվամիջոցներում, տեղեկատվության մեջ տեղադրումը և հեռահաղորդակցության ցանցեր կամ անձնական տվյալների հասանելիության ապահովում ցանկացած այլ եղանակով:
2.13. Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցումը օտարերկրյա պետության տարածք անձնական տվյալների փոխանցումն է օտարերկրյա պետության մարմնին, օտարերկրյա ֆիզիկական կամ օտարերկրյա իրավաբանական անձին:
2.14. Անձնական տվյալների ոչնչացում` ցանկացած գործողություն, որի արդյունքում անձնական տվյալներն անդառնալիորեն ոչնչացվում են` անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգում անձնական տվյալների բովանդակության հետագա վերականգնման անհնարինությամբ և (կամ) ոչնչացվում են անձնական տվյալների նյութական լրատվամիջոցները:

3. Օպերատորի հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները

3.1. Օպերատորն իրավունք ունի.
- անձնական տվյալների առարկայից ստանալ հավաստի տեղեկատվություն և/կամ անձնական տվյալներ պարունակող փաստաթղթեր.
- եթե անձնական տվյալների սուբյեկտը հրաժարվում է անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունից, ապա Օպերատորն իրավունք ունի շարունակել անձնական տվյալների մշակումը առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության, եթե կան «Անձնական տվյալների մասին» օրենքով նախատեսված հիմքեր.
- ինքնուրույն որոշել Անձնական տվյալների մասին օրենքով և դրան համապատասխան ընդունված կանոնակարգով նախատեսված պարտավորությունների կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ և բավարար միջոցառումների կազմը և ցանկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ Անձնական տվյալների մասին օրենքով կամ այլ դաշնային օրենքներով:
3.2. Օպերատորը պարտավոր է.
- իր խնդրանքով անձնական տվյալների սուբյեկտին տրամադրել տեղեկություններ նրա անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ.
- կազմակերպել անձնական տվյալների մշակումը Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.
– պատասխանել անձնական տվյալների սուբյեկտների և նրանց օրինական ներկայացուցիչների հարցումներին և դիմումներին՝ համաձայն Անձնական տվյալների մասին օրենքի պահանջների.
– անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազորված մարմնին սույն մարմնի պահանջով զեկուցել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը նման հարցումն ստանալու օրվանից 30 օրվա ընթացքում.
– հրապարակել կամ այլ կերպ տրամադրել անսահմանափակ մուտք դեպի սույն Քաղաքականությունը՝ կապված անձնական տվյալների մշակման հետ.
– ձեռնարկել իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ՝ անձնական տվյալների չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենումից, տրամադրումից, տարածումից, ինչպես նաև անձնական տվյալների հետ կապված այլ անօրինական գործողություններից պաշտպանելու համար.
– դադարեցնել անձնական տվյալների փոխանցումը (տարածումը, տրամադրումը, մուտքը), դադարեցնել անձնական տվյալների մշակումը և ոչնչացնել «Անձնական տվյալների մասին» օրենքով նախատեսված կարգով և դեպքերում.
- կատարել անձնական տվյալների մասին օրենքով նախատեսված այլ պարտականություններ:

4. Անձնական տվյալների սուբյեկտների հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները

4.1. Անձնական տվյալների սուբյեկտներն իրավունք ունեն.
- ստանալ տեղեկատվություն իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ, բացառությամբ դաշնային օրենքներով նախատեսված դեպքերի: Տեղեկատվությունը Օպերատորի կողմից տրամադրվում է անձնական տվյալների սուբյեկտին մատչելի ձևով, և այն չպետք է պարունակի անձնական տվյալներ, որոնք վերաբերում են անձնական տվյալների այլ սուբյեկտներին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կան այդպիսի անձնական տվյալների բացահայտման օրինական հիմքեր: Տեղեկությունների ցանկը և այն ստանալու կարգը սահմանվում է «Անձնական տվյալների մասին» օրենքով.
- պահանջել օպերատորից պարզաբանել իր անձնական տվյալները, արգելափակել կամ ոչնչացնել դրանք, եթե անձնական տվյալները թերի են, հնացած, ոչ ճշգրիտ, անօրինական կերպով ձեռք բերված կամ անհրաժեշտ չեն մշակման նշված նպատակի համար, ինչպես նաև ձեռնարկել օրենքով նախատեսված միջոցներ՝ պաշտպանելու նրանց իրավունքները:;
– առաջ քաշել նախնական համաձայնության պայման՝ անձնական տվյալները մշակելիս՝ շուկայում ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների առաջխաղացման նպատակով.
- հրաժարվել անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունից.
- դիմել անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմնին կամ դատարան՝ Օպերատորի ապօրինի գործողությունների կամ անգործության դեմ՝ իր անձնական տվյալները մշակելիս.
- իրականացնել Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ:
4.2. Անձնական տվյալների սուբյեկտները պարտավոր են.
- Օպերատորին տրամադրեք իրենց մասին հավաստի տեղեկատվություն.
– տեղեկացնել Օպերատորին իրենց անձնական տվյալների պարզաբանման (թարմացման, փոփոխման) մասին:
4.3. Այն անձինք, ովքեր առանց վերջինիս համաձայնության Օպերատորին տրամադրել են կեղծ տեղեկություններ իրենց մասին կամ անձնական տվյալների այլ առարկայի մասին տեղեկություններ, պատասխանատվություն են կրում Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը համապատասխան:

5. Օպերատորը կարող է մշակել Օգտատիրոջ հետևյալ անձնական տվյալները

5.1. Ամբողջական անուն.
5.2. Էլեկտրոնային հասցե.
5.3. Հեռախոսահամարներ.
5.4. Կայքը նաև հավաքում և մշակում է այցելուների մասին անանուն տվյալներ (ներառյալ թխուկները -«cookie»)՝ օգտագործելով ինտերնետ վիճակագրական ծառայությունները (Yandex Metrica և Google Analytics և այլն):
5.5. Քաղաքականության տեքստում ստորև բերված վերը նշված տվյալները միավորված են Անձնական տվյալների ընդհանուր հայեցակարգով:
5.6. Ռասային, ազգությանը, քաղաքական հայացքներին, կրոնական կամ փիլիսոփայական համոզմունքներին, ինտիմ կյանքին վերաբերող անձնական տվյալների հատուկ կատեգորիաների մշակումը չի իրականացվում Օպերատորի կողմից:
5.7 Անձնական տվյալների , որոնք նշված են Անձնական տվյալների մասին օրենքի .1-ին գլխի 10 րդ մասում որպեզ անձնական տվյալների հատուկ կատեգորիաներ, բաշխման համար թույլատրված մշակումը հնարավոր է, եթե Անձնական տվյալների մասին օրենքուի 10.1 մասում նախատեսված արգելքներն ու պայմանները պահպանվում են:
5.8. Բաշխման համար թույլատրված անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ Օգտագործողի համաձայնությունը տրվում է իր անձնական տվյալների մշակման այլ համաձայնություններից առանձին: Այս դեպքում նախատեսված պայմանները, մասնավորապես, Անձնական տվյալների մասին օրենքի 10.1հոդվածի, պահպանվում են: Նման համաձայնության բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները սահմանում է անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազորված մարմինը:
5.8.1 Օգտատերը համաձայնություն է տալիս ուղղակիորեն Օպերատորին բաշխման համար թույլատրված անձնական տվյալների մշակմանը:
5.8.2 Օպերատորը պարտավոր է Օգտատիրոջ նշված համաձայնությունը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, հրապարակել տեղեկատվություն մշակման պայմանների մասին, անսահմանափակ թվով անձանց կողմից տարածման համար թույլատրված անձնական տվյալների մշակման արգելքների և պայմանների առկայության մասին։
5.8.3. Անձնական տվյալների փոխանցումը (տարածումը, տրամադրումը, մուտքը) պետք է դադարեցվի ցանկացած պահի` անձնական տվյալների սուբյեկտի պահանջով: Այս պահանջը պետք է ներառի անձնական տվյալների առարկայի ազգանունը, անունը, հայրանունը (եթե այդպիսիք կան), կոնտակտային տվյալները (հեռախոսի համարը, էլ. փոստի հասցեն կամ փոստային հասցեն), ինչպես նաև անձնական տվյալների ցանկը, որոնց մշակումը ենթակա է դադարեցման: Սույն պահանջում նշված անձնական տվյալները կարող են մշակվել միայն Օպերատորի կողմից, որին դրանք ուղարկվել են:
5.8.4 Բաշխման համար թույլատրված անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը դադարեցվում է այն պահից, երբ Օպերատորը ստանում է սույն քաղաքականության 5.8.3 կետում նշված անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ հարցումը:

6. Անձնական տվյալների մշակման սկզբունքները

6.1. Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է օրինական և արդար հիմունքներով։
6.2. Անձնական տվյալների մշակումը սահմանափակվում է կոնկրետ, նախապես սահմանված և օրինական նպատակների իրագործմամբ: Անձնական տվյալների մշակումը, որն անհամատեղելի է անձնական տվյալների հավաքագրման նպատակների հետ, չի թույլատրվում:
6.3. Չի թույլատրվում միավորել անձնական տվյալներ պարունակող տվյալների բազաները, որոնց մշակումն իրականացվում է միմյանց հետ անհամատեղելի նպատակներով։
6.4. Մշակման ենթակա են միայն անձնական տվյալները, որոնք համապատասխանում են դրանց մշակման նպատակներին:
6.5. Մշակված անձնական տվյալների բովանդակությունը և ծավալը համապատասխանում են մշակման նշված նպատակներին: Չի թույլատրվում մշակված անձնական տվյալների ավելորդությունը՝ կապված դրանց մշակման նշված նպատակների հետ:
6.6. Անձնական տվյալները մշակելիս ապահովվում է անձնական տվյալների ճշգրտությունը, դրանց բավարարությունը և, անհրաժեշտության դեպքում, համապատասխանությունը անձնական տվյալների մշակման նպատակների հետ կապված: Օպերատորը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ և/կամ ապահովում, որ դրանք ձեռնարկվեն թերի կամ ոչ ճշգրիտ տվյալները ջնջելու կամ պարզաբանելու համար:
6.7. Անձնական տվյալների պահպանումն իրականացվում է այնպիսի ձևով, որը հնարավորություն է տալիս բացահայտել անձնական տվյալների առարկան, ոչ ավելի, քան պահանջվում է անձնական տվյալների մշակման նպատակներով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անձնական տվյալների պահպանման ժամկետը սահմանված չէ դաշնային օրենքով, համաձայնագրով, որոնց անձնական տվյալների սուբյեկտը հանդիսանում է կողմ, շահառու կամ երաշխավոր: Մշակված անձնական տվյալները ոչնչացվում են կամ անանունացվում են մշակման նպատակներին հասնելու կամ այդ նպատակներին հասնելու անհրաժեշտության կորստի դեպքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ դաշնային օրենքով:

7. Անձնական տվյալների մշակման նպատակները

7.1. Օգտագործողի անձնական տվյալների մշակման նպատակը.
- Օգտագործողին տեղեկացնել նամակներ ուղարկելով.
- քաղաքացիական պայմանագրերի կնքումը, կատարումը և լուծումը.
– Օգտատիրոջը հասանելիություն տրամադրել https://sitronics-electro.com/ կայքում պարունակվող ծառայություններին, տեղեկատվությանը և/կամ նյութերին:
7.2. Օպերատորն իրավունք ունի նաև Օգտատիրոջը ծանուցումներ ուղարկել նոր ապրանքների և ծառայությունների, հատուկ առաջարկների և տարբեր միջոցառումների մասին: Օգտատերը միշտ կարող է հրաժարվել տեղեկատվական հաղորդագրություններ ստանալուց՝ Օպերատորին ուղարկելով նամակ էլ պոստիմ հասցեով` support.ezs@sitronics.com , նշվելով«Հրաժարվում եմ նոր ապրանքների և ծառայությունների և հատուկ առաջարկների մասին ծանուցումներից»:
7.3. Օգտատերերի անանուն տվյալները, որոնք հավաքագրվել են ինտերնետ վիճակագրության ծառայությունների միջոցով, ծառայում են կայքում Օգտատերերի գործողությունների մասին տեղեկատվության հավաքագրմանը, կայքի որակի և դրա բովանդակության բարելավմանը:

8. Անձնական տվյալների մշակման իրավական հիմքերը

8.1. Օպերատորի կողմից անձնական տվյալների մշակման իրավական հիմքերն են.
– թվարկեք ձեր գործունեության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող կանոնակարգերը, օրինակ, եթե ձեր գործունեությունը կապված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ, մասնավորապես կայքերի ստեղծման հետ, ապա այստեղ կարող եք նշել «Տեղեկատվության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության պաշտպանության մասին» դաշնային օրենքը. հուլիսի 27 .2006 N 149-FZ;
- Օպերատորի կանոնադրական փաստաթղթեր.
- Օպերատորի և անձնական տվյալների սուբյեկտի միջև կնքված պայմանագրեր.
- դաշնային օրենքներ, անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում այլ կանոնակարգեր.
– Օգտատերերի համաձայնությունը իրենց անձնական տվյալների մշակմանը, տարածման համար թույլատրված անձնական տվյալների մշակմանը:
8.2. Օպերատորը մշակում է Օգտատիրոջ անձնական տվյալները միայն այն դեպքում, եթե դրանք լրացվում և/կամ ուղարկվում են Օգտատիրոջ կողմից ինքնուրույն՝ https://sitronics-electro.ru/ կայքում տեղադրված հատուկ ձևերի միջոցով կամ ուղարկվում են Օպերատորին էլեկտրոնային փոստով: Լրացնելով համապատասխան ձևերը և/կամ Օպերատորին ուղարկելով իր անձնական տվյալները՝ Օգտագործողը հայտնում է իր համաձայնությունը սույն Քաղաքականության նկատմամբ:
8.3. Օպերատորը մշակում է Օգտատիրոջ մասին անանուն տվյալները, եթե դա թույլատրված է Օգտատիրոջ բրաուզերի կարգավորումներում (թխուկների («cookie») պահպանումը և JavaScript տեխնոլոգիայի օգտագործումը միացված են):
8.4. Անձնական տվյալների սուբյեկտն ինքնուրույն որոշում է տրամադրել իր անձնական տվյալները և տալիս է իր համաձայնությունը ազատորեն, իր կամքով և իր շահերից ելնելով:

9. Անձնական տվյալների մշակման պայմանները

9.1. Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ՝ նրա անձնական տվյալների մշակմանը:
9.2. Անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է Ռուսաստանի Դաշնության միջազգային պայմանագրով կամ օրենքով նախատեսված նպատակներին հասնելու, օպերատորին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ վերապահված գործառույթների, լիազորությունների և պարտականությունների իրականացման համար:
9.3. Անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է արդարադատության իրականացման, դատական ​​ակտի, այլ մարմնի կամ պաշտոնատար անձի ակտի կատարման համար, որը ենթակա է կատարման Ռուսաստանի Դաշնության կատարողական վարույթի մասին օրենսդրությանը համապատասխան:
9.4. Անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է այնպիսի համաձայնագրի կնքման համար, որում անձնական տվյալների սուբյեկտը հանդիսանում է կողմ կամ շահառու կամ երաշխավոր, ինչպես նաև անձնական տվյալների սուբյեկտի նախաձեռնությամբ պայմանագիր կնքելու համար կամ համաձայնագիր, որի համաձայն՝ անձնական տվյալների առարկան կլինի շահառուն կամ երաշխավորը:
9.5. Անձնական տվյալների մշակումն անհրաժեշտ է օպերատորի կամ երրորդ անձանց իրավունքների և օրինական շահերի իրականացման կամ սոցիալապես նշանակալի նպատակների հասնելու համար՝ պայմանով, որ անձնական տվյալների սուբյեկտի իրավունքներն ու ազատությունները չեն խախտվում:
9.6. Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է, անսահմանափակ թվով անձանց մուտքն ապահովում է անձնական տվյալների սուբյեկտը կամ նրա խնդրանքով (այսուհետ՝ հրապարակայնորեն հասանելի անձնական տվյալներ):
9.7. Մշակում են անձնական տվյալները, որոնք ենթակա են հրապարակման կամ պարտադիր բացահայտման՝ համաձայն դաշնային օրենքի:

10. Անձնական տվյալների հավաքագրման, պահպանման, փոխանցման և այլ տեսակի մշակման կարգը

Օպերատորի կողմից մշակվող անձնական տվյալների անվտանգությունն ապահովվում է անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում գործող օրենսդրության պահանջներին լիովին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումների իրականացմամբ:
10.1. Օպերատորն ապահովում է անձնական տվյալների անվտանգությունը և ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները՝ չլիազորված անձանց կողմից անձնական տվյալների մուտքը կանխելու համար:
10.2. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները երբեք և ոչ մի դեպքում չեն փոխանցվի երրորդ կողմերին, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք վերաբերում են գործող օրենսդրության կիրառմանը կամ այն ​​դեպքերի, երբ անձնական տվյալների սուբյեկտը համաձայնություն է տալիս Օպերատորին տվյալներ փոխանցել երրորդ կողմին: կատարել քաղաքացիական իրավունքի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները.
10.3. Եթե ​​հայտնաբերվեն անձնական տվյալների անճշտություններ, Օգտատերը կարող է դրանք ինքնուրույն թարմացնել՝ Օպերատորին ուղարկելով ծանուցում Օպերատորի էլեկտրոնային հասցեին՝ support.ezs@sitronics.com «Անձնական տվյալների թարմացում» նշանով:
10.4. Անձնական տվյալների մշակման ժամկետը որոշվում է այն նպատակների իրագործմամբ, որոնց համար հավաքվել են անձնական տվյալները, եթե այլ ժամկետ նախատեսված չէ պայմանագրով կամ գործող օրենսդրությամբ:
Օգտատերը կարող է ցանկացած պահի հետ վերցնել իր համաձայնությունը անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ՝ Օպերատորին ծանուցում ուղարկելով էլեկտրոնային հասցեին՝ support.ezs@sitronics.com «Անձնական տվյալների մշակման համաձայնության հետկանչում» նշանով:
10.5. Ամբողջ տեղեկատվությունը, որը հավաքագրվում է երրորդ կողմի ծառայությունների կողմից, ներառյալ վճարային համակարգերը, հաղորդակցությունները և այլ ծառայություններ մատուցողները, պահվում և մշակվում են այդ անձանց (Օպերատորների) կողմից՝ համաձայն իրենց Օգտագործողի համաձայնագրի և Գաղտնիության քաղաքականության: Անձնական տվյալների սուբյեկտը և/կամ Օգտագործողը պարտավոր են ժամանակին ինքնուրույն ծանոթանալ նշված փաստաթղթերին: Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց, այդ թվում՝ սույն կետում նշված ծառայություններ մատուցողների գործողությունների համար:
10.6. Անձնական տվյալների սուբյեկտի կողմից սահմանված արգելքները փոխանցելու (բացառությամբ մուտքի տրամադրման), ինչպես նաև տարածման համար թույլատրված անձնական տվյալների մշակման կամ մշակման (բացառությամբ մուտքի իրավունքի) պայմանների, չեն կիրառվում Ռուսաստանի Դաշնության օրենքով սահմանված պետական, հասարակական և հանրային այլ շահեր անձնական տվյալների մշակման դեպքում:
10.7. Անձնական տվյալները մշակելիս օպերատորն ապահովում է անձնական տվյալների գաղտնիությունը:
10.8. Օպերատորը անձնական տվյալները պահպանում է այնպիսի ձևով, որը հնարավորություն է տալիս բացահայտել անձնական տվյալների առարկան ոչ ավելի, քան պահանջվում է անձնական տվյալների մշակման նպատակներով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անձնական տվյալների պահպանման ժամկետը սահմանված չէ դաշնային օրենքով, համաձայնագրով, որում անձնական տվյալների սուբյեկտը հանդիսանում է կողմ, շահառու կամ երաշխավոր:
10.9. Անձնական տվյալների մշակումը դադարեցնելու պայման կարող է լինել անձնական տվյալների մշակման նպատակներին հասնելը, անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության ժամկետը լրանալը կամ անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունից հրաժարվելը, ինչպես նաև անձնական տվյալների ապօրինի մշակման հայտնաբերումը:

11. Օպերատորի կողմից ստացված անձնական տվյալներով կատարված գործողությունների ցանկը

11.1. Օպերատորը հավաքում, գրանցում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, ճշգրտում (թարմացում, փոփոխություն), քաղում, օգտագործում, փոխանցում (տարածում, տրամադրում, մուտք), ապաանձնավորում, արգելափակում, ջնջում և ոչնչացնում է անձնական տվյալները:
11.2. Օպերատորն իրականացնում է անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակում` ստացված տեղեկատվության ստացմամբ և/կամ փոխանցելով տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով կամ առանց դրա:

12. Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցում

12.1. Նախքան անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցումը սկսելը, օպերատորը պարտավոր է համոզվել, որ օտարերկրյա պետությունը, որի տարածքում նախատեսվում է փոխանցել անձնական տվյալները, ապահովում է անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների հուսալի պաշտպանություն:
12.2. Անձնական տվյալների միջսահմանային փոխանցումը օտարերկրյա պետությունների տարածք, որոնք չեն բավարարում վերը նշված պահանջներին, կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, եթե առկա է անձնական տվյալների սուբյեկտի գրավոր համաձայնությունը նրա անձնական տվյալների անդրսահմանային փոխանցման և (կամ) համաձայնագրի կատարման համար, որի կողմ է հանդիսանում անձնական տվյալների սուբյեկտը:

13. Անձնական տվյալների գաղտնիություն

Օպերատորը և այլ անձինք, ովքեր մուտք ունեն անձնական տվյալներ, պարտավոր են չբացահայտել երրորդ անձանց կամ չտարածել անձնական տվյալներ առանց անձնական տվյալների առարկայի համաձայնության, եթե այլ բան նախատեսված չէ դաշնային օրենքով:

14. Եզրափակիչ դրույթներ

14.1. Օգտագործողը կարող է ցանկացած պարզաբանում ստանալ իր անձնական տվյալների մշակման հետ կապված հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ՝ կապ հաստատելով Օպերատորի հետ support.ezs@sitronics.com էլեկտրոնային հասցեով:
14.2. Այս փաստաթուղթը կարտացոլի Օպերատորի անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության ցանկացած փոփոխություն: Քաղաքականությունը գործում է անժամկետ, քանի դեռ այն չի փոխարինվել նոր տարբերակով:
14.3. Քաղաքականության ընթացիկ տարբերակը անվճար հասանելի է ինտերնետում https://sitronics-electro.com/am/privacy հասցեով: